Zelená skalice 1000g Kittfort

CENA NA DOTAZ

Zelená skalice – síran železnatý FeSO4.7H2O se používá:

    k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách
    proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu
    především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely

Katalogové číslo: 127878 Kategorie: ,

Popis

Zelená skalice – síran železnatý FeSO4.7H2O se používá:

    k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách
    proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu
    především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely

Dávkování:

    mechy a lišejníky: 3-4% roztok, tj. 3-4 g na 1 dcl vody
    strupovitost a kadeřavost ovocných stromů 3-8% roztok, tj. 3-8 g na 1 dcl vody

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Zdraví škodlivý při požití. Při práci používejte ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv a respirátor proti prachu. Nevdechujte prach. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodný ochranný oděv.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: opustit pracoviště, pobývat v klidu na čerstvém vzduchu. Při styku s kůží: odstranit potřísněné ošacení, postižené místo umýt mýdlem a větším množstvím vody, podrážděnou pokožku ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí: okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: vypláchněte ihned ústa pitnou vodou, vypijte co největší množství chladné pitné vody s 6-10 tabletami živočišného uhlí. Nevyvolávat zvracení. Postiženého dopravte co nejrychleji k lékaři, případně ukažte tento obal nebo označení. Ve všech vážnějších případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu, odděleně od potravin.

Záruční doba je v původním obalu 24 měsíců od data plnění.
Složení výrobku: síran železnatý, heptahydrát, obsah (% hm.) min. 97, sumární vzorec FeSO4.7H2O

Další informace

Hmotnost1.1 kg