Penetrace písková MB Kontaktní – adhezní můstek 1kg MB Mineral (3m2)

CENA NA DOTAZ

MB Kontaktní – adhezní můstek je určen pro sjednocení savosti porézních
podkladů a pro zvýšení adheze navazujících vrstev k podkladům všech typů.
Je systémovým doplňkem produktu MB Mozaiková omítka.
Není určen pro plochy s přímým stykem s potravinami a pitnou vodou.

Katalogové číslo: 302423 Kategorie: ,

Popis

Složení:
směs disperze styren-akrylátového kopolymeru, vody, anorganického plniva s řízenou
zrnitostí a aditiv, bez organických rozpouštědel.

Vzhled:
zahuštěná kapaliny s příměsí zrn bez pigmentace, obvykle světle okrového odstínu.
Po zaschnutí vytváří souvislý povlak s viditelným zrnem ve vrstvě.

Příprava podkladu:
podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodou rozpustných solí a mastnoty.
Nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit.
Všechny nenatírané povrchy je předem důkladně zakrýt!

Ředění:
pro podklady s vyšší nasákavostí je přípustné přípravek naředit max. 3% objemu přípravku pitnou vodou. Pro málo savé a nesavé povrchy se přípravek neředí.

Aplikace:
bezprostředně před aplikací se MB Kontaktní – adhezní můstek důkladně promíchá
pomaluběžným rotačním míchadlem.
Míchání průběžně opakujte i v průběhu každé delší aplikace – hrozí sedání části
plniv s větším zrnem ke dnu nádoby.
Teplota podkladu, prostředí a přípravku se při aplikaci musí pohybovat v rozmezích
od +5°C do +25°C při relativní vlhkosti vzduchu do 70%.
MB Kontaktní – adhezní můstek se nanáší na podklad pomocí štětce nebo válečku celoplošně a stejnoměrně v jedné vrstvě. Nanášení není možné provádět za deště a mlhy.
Doporučuje se neprovádět aplikaci na přímo osluněných plochách a za silného větru.

Doba zasychání nanesené vrstvy:
cca 6 hodin při teplotě vzduchu +20°C a relativní vlhkosti vzduchu do 60%. Při nižších
teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba přiměřeně prodlužuje.

Orientační spotřeba:
0,15-0,22 kg/m2 v 1 vrstvě (záleží na savosti a hrubosti podkladu).

Údržba nářadí:
po skončení práce ihned omýt všechny pracovní nástroje čistou vodou.

Balení:
1kg, 5kg, 15kg, plastové vědro s uzávěrem (tolerance plnění +/- 5%)

Expirační doba:
12 měsíců od data výroby.

Skladování:
v dobře uzavřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Hygiena / bezpečnost práce:
při práci zajistit větrání. Chraňte oči a kůži ochrannými prostředky (brýle, pracovní oděv, gumové
rukavice). Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat všechny bezpečnostní  a hygienické optření
pro práci s chemikáliemi. Zabezpečit před nepoučenými osobami a dětmi.

První pomoc:
výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný, ale může vyvolat alergickou reakci.
Při nadýchání:
dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží:
sundat postižený oděv, potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.
V případě přetrvávajících potížích vyhledat lékaře.
Při zasažení očích:
okamžitě vypláchnout proudem čisté vody minimálně 10 min. Nepoužívat žádné neutralizační
prostředky, vyhledat lékaře.
Při požití:
vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít cca 1L vody, vyhledat lékaře.

Pokyny pro odstraňování odpadů:
Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Přípravek jako odpad – 080 203 Vodné suspenze obsahující keramické materiály, kat. 0.
Kontaminovaný odpad – kód 150 102 Plastové obaly, kat.0.
Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.
VOC < než 30g/l., Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on
(číslo ES 247-500-7): 2- methylisothiazol-3(2H)-on (číslo ES 220-239-6)(3:1).

Veškeré údaje jsou doporučením, které vychází z aktuálního stavu technického poznání výrobce.
Doporučujeme vždy předem přípravek vyzkoušet na malé zkušební ploše.

Další informace

Hmotnost1.1 kg