Penetrace akrylátová MB S 2802 SUPER 5kg MB Mineral

CENA NA DOTAZ

Akrylátová penetrace je vhodná na všechny savé (porézní) podklady ve stavebnictví (betony, stěrky, štuky, sádrokarton, jádrové omítky, cementová lepidla), které jsou následně opatřeny akrylátovou fasádní barvou, omítkou, interiérovou barvou. Samostatně zpevňuje podklad a snižuje jeho nasákavost. Vhodná pro exteriér i interiér.

Katalogové číslo: 377719 Kategorie: ,

Popis

Akrylátová penetrace je vhodná na všechny savé (porézní) podklady ve stavebnictví (betony, stěrky, štuky, sádrokarton, jádrové omítky, cementová lepidla), které jsou následně opatřeny akrylátovou fasádní barvou, omítkou, interiérovou barvou. Samostatně zpevňuje podklad a snižuje jeho nasákavost. Vhodná pro exteriér i interiér.

Složení: Disperze styren-akrylátového kopolymeru ve vodě, aditiva.

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený mastných a volných částic, čistý, bez solnýchvýkvětů, nové omítky musí být vyzrálé. Penetrace je po zaschnutí vodou nerozpustná.

Vzhled: Mléčná kapalina, po zaschnutí transparentní.

Aplikace: Nanáší se v jedné nebo více vrstvách v závislosti na stavu a savosti podkladu. Ideální teplota vzduchu a podkladu je 20°C při relativní vlhkosti 65%. Minimální aplikační teplota +5°C, maximální +30°C. Přetírat po 4 až 6 hodinách po dokonalém zaschnutí (mění se dle klimatických podmínek).

Orientační spotřeba: cca 0,1 l přípravku / 1m² a 1 nátěr

Nanášení: Štětcem, válečkem, stříkáním, nářadí po ukončení práce omýt vodou.
Ředění: 1:1 vodou při aplikaci jednoho nátěru, 1:4 vodou pro první nátěr při aplikaci dvou nátěrů.
Balení: plastová vědra, 1 kg, 5 kg, 10 kg (tolerance plnění ± 5%)
Expirační doba: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.
Skladování: V původním uzavřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Hygiena / bezpečnost práce: Při práci zajistit větrání. Chraňte oči a kůži ochrannými prostředky (brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat všechny bezpečnostní a hygienické opatření pro práci s chemikáliemi. Zabezpečit před nepoučenými osobami a dětmi.

První pomoc: Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný, ale může vyvolat alergickou reakci. Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Sundat postižený oděv, potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchnout proudem čisté vody minimálně 10 min. Nepoužívat žádné neutralizační prostředky, vyhledat lékaře. Při požití: Vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít cca 1 l vody, vyhledat lékaře.

Pokyny pro odstraňování odpadů:
Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
• Přípravek jako odpad – 080 112 Jiné odpadní barvy a laky, kat. O.
• Kontaminovaný obal – kód 150 102 Plastové obaly, kat. O.
• Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.
Výrobce: MB MINERAL s.r.o. Keteňská 973/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, www.mbmineral.cz
Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou doporučením, které vychází z aktuálního stavu technického poznání výrobce. Doporučujeme vždy předem přípravek vyzkoušet na malé zkušební ploše.
Datum vydání: 01. 03. 2017. Tímto vydáním se ruší platnost všech dříve vydaných technických listů.

Další informace

Hmotnost5.2 kg